Error(s) found: '2'

+ Unable to change databases. Unknown database 'iaennew'.
+ Unable to perform the query SELECT * FROM keywords_description WHERE (language_id = ''). No database selected.
TEXT_VISIBLE_PAGES 319-338 TEXT_OF 402
TEXT_PREVIOUS_20
TEXT_CURRENT_PAGE
TEXT_NEXT_20
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/319.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

εις τον κόσμον, ότι ή πατρίς είναι πόρνη και στρίγγλα μητριά"1. Οι παραπάνω, κατά το κατηγορητήριο, αποδιδόμενες πράξεις αποτελούσαν παραβάσεις των άρθρων 14 και 18 του "περί εξυβρίσεων εν γένει και περί Τύπου" Νόμου, και μπορούμε ήδη να παρατηρήσουμε (παρά τη λαβυρινθώδη νομική φρασεολογία) πόσο απέχει η υφή των αποδιδομένων παραβάσεων συλλήβδην προς όλους τους κατηγορουμένους έναντι των παραβάσεων, που περιείχε το αρχικό κατηγορητήριο που διατυπώθηκε από τους ανακριτές. Είναι ουσιαστικό να εννοήσουμε ότι η παραπομπή των κατηγορουμένων (και ιδιαίτερα των δύο υπευθύνων της λειτουργίας του Α.Δ.Π. έγινε για μέρος μόνο των αποδιδομένων κατηγοριών, και πάντως όχι για, τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων κατηγορήθηκε η διδασκαλία και η συμπεριφορά των δημιουργών του Παρθεναγωγείου. Η παρατήρησή μας αφορά μόνο το τυπικό μέρος των συνθηκών της Δίκης, γιατί ουσιαστικά στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επί δώδεκα συνεδριάσεις του Εφετείου ακούστηκαν, συζητήθηκαν και εξετάστηκαν όλες σχεδόν οι λεπτομέρειες της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής στο Α.Δ.Π. και των δραστηριοτήτων του Εργατικού Κέντρου.

Από πολύ νωρίς, κατά τη διαδικασία, από τον ίδιο τον εισαγγελέα εγκαταλείφθηκε η περίπτωση ισχύος του άρθρου 14 του νόμου στις πράξεις των κατηγορουμένων, επειδή δέχτηκε ότι: "δεν χωρεί η διάταξις, διότι η διάταξις απαιτεί προσηλυτισμόν εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα, θρησκευτικόν δε δόγμα είνε εκείνο το οποίον προϋποθέτει πάντοτε την ύπαρξιν του Θεού. Η αθεΐα δεν είνε θρησκευτικόν δόγμα, περί ου ομιλεί το άρθρον 14..."2. Απέμεινε επομένως να εξεταστεί αν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι

——————————————

1. Βλ. Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 2-3. (Πβ. το διατυπωθέν κατηγορητήριο τ. Β', σ. 345). Ας σημειωθεί ότι ορισμένες φράσεις του κατηγορητηρίου λαμβάνονται αυτολεξεί από τα υπόδικα βιβλία (λ.χ. από το Κάτω τα είδωλα του Γ. Τελεμίτη, σ. 9, 18, 19, 23, κ.ά.).

2. Όλα τα παραθέματα από τις παρεκβάσεις και την αγόρευση του εισαγγελέα Σωτηριάδη από το: Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 350 κ.π.

TEXT_PAGE_SHORT319
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/320.gif&w=600&h=915 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

διέπραξαν τις παραβάσεις, που αφορούσαν τελικά την προσβολή της θρησκείας και της ηθικής, παραβάσεις για τις οποίες έκαναν λόγο τα εδάφια 1 και 2 του προαναφερομένου νόμου (άρθρο 18).

Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, αλλά κυρίως στις αγορεύσεις τόσο της κατηγορούσας αρχής όσο και των συνηγόρων, φάνηκε καθαρά ότι οι κατηγορούμενοι δεν ανήκαν στον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας για τις αποδιδόμενες παραβάσεις, αλλ' αντίθετα μπορούσαν να ενταχθούν σε τρεις βαθμίδες ευθύνης. Στην πρώτη ανήκαν οι «πρωτεργάτες» (Ζάχος, Δελμούζος, Σαράτσης και, κατά δεύτερο λόγο, Ασπιώτης), εξαιτίας των οποίων η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Στη δεύτερη ανήκαν τρεις από τους κατηγορουμένους εργάτες (Κόσσυβας, Σούλιος και Κατσιρέλος), που δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και δικάζονταν «ερήμην», για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι διατύπωσαν και διέδωσαν αθεϊστικές ιδέες και γνώμες. Και στην τρίτη τέλος ανήκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εργάτες (Ραφαήλ, Χαρίτος, Χειρογιώργος, Φλώρος και Μπιτσάνης), που έγκαιρα θεωρήθηκαν δευτερεύοντα πρόσωπα ως προς τη διάπραξη των παραπάνω αδικημάτων, και επομένως τα λιγότερο υπεύθυνα. Ο καταμερισμός των κατηγορουμένων στις παραπάνω τρεις βαθμίδες υπευθυνότητος ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, όπως κατέδειξαν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Ο ίδιος ο εισαγγελέας δέχτηκε τον ασήμαντο ρόλο των τελευταίων και κατά συνέπεια ζήτησε την απαλλαγή τους, ενώ για τους τρεις απόντες εργάτες ζήτησε τον καταλογισμό ευθύνης, κυρίως επειδή η απουσία τους από το δικαστήριο υπέθαλπε την υποψία ενοχής τους. Επομένως το κέντρο βάρους της διατυπούμενης κατηγορίας —και τον αντίστοιχο βαθμό ενοχής—, άρα και το ύψος της ποινής, η κατηγορούσα αρχή έριξε στους τέσσερις πρωτεργάτες.

Ο εισαγγελέας της έδρας έκρινε ότι ο Κ. Ζάχος διέπραξε την παράβαση της προσβολής κατά της θρησκείας, και της ηθικής, είτε ως άτομο είτε ως ο «ιθύνων νους» της δράσης του Εργατικού Κέντρου Βόλου, για τρεις λόγους: Πρώτα γιατί «εν γένει εξεφράζετο

TEXT_PAGE_SHORT320
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/321.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

κατά της ιδέας της πατρίδος και των εθνικών ιδανικών"1 όταν δηλαδή -σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων- έκανε δηλώσεις με αντιπολεμικό περιεχόμενο και αδιαφόρησε για την τύχη της Μακεδονίας, πριν από την απελευθέρωση της από τους Τούρκους (1912) (!) Δεύτερο γιατί ο ίδιος δίδασκε στο Εργατικό Κέντρο ή ανέχτηκε να διδάσκονται από άλλους "κηρύγματα απάτριδα και αντιθρησκευτικά"2. Και τρίτο γιατί o Ζάχος ήταν ο βασικός υπεύθυνος της δράσης του Εργατικού Κέντρου, ο ηθικός αυτουργός της κυκλοφορίας των αθεϊστικών και αναρχικών εντύπων (των βιβλίων Κάτω τα είδωλα και Από τη ζωή των βασανισμένων, και περιοδικών όπως του Κοινωνισμού). Ήταν γενικότερα o υπεύθυνος των όσων ατόπων συνέβαιναν στο Κέντρο, τα οποία "εγένοντο δημοσία και προεκάλουν σκάνδαλον". Και γιατί "η εργασία του Κέντρου ήτο εργασία, η οποία επεδίωκε την αναίρεσιν των ιδανικών της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογενείας"3.

Ο Δελμούζος αντίστοιχα, κατά τον εισαγγελέα πάντα, ήταν ένοχος της προσβολής της δημόσιας ηθικής και της θρησκείας, γιατί: Πρώτον στο σχολείο που διηύθυνε "εδιδάσκετο η έλλειψις επιφυλάξεως και σεβασμού προς τον διδάσκαλον"4. Στο Α.Δ.Π. "η ελευθερία είχεν υπερβή παν πρέπον όριον" και "η κρατούσα ελευθερία ήτο άκρατος, δεν υπήρχεν η εύλογος επιφύλαξις, η οποία πρέπει να υπάρχη μεταξύ μαθητριών και διδασκάλου"5. Ακόμη "η ιδέα την οποίαν είχεν ο Δελμούζος ότι τα τέκνα μας έπρεπε να ανατρέφωνται κατά τοιούτον ελευθέριον τρόπον, ανατρέπει άρδην τας ορθάς αντιλήψεις τας οποίας έχει η κοινωνική συνειδησις περί σεμνότητος, περί αιδημοσύνης και περί αρετής"6.

Την εκτίμησή του αυτή ο εισαγγελέας στήριξε στις καταθέσεις μαρτύρων, που βεβαίωσαν ότι παρατήρησαν ελευθεριότητα 

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 354-355.

2. Στο ίδιο, σ. 356.

3. Στο ίδιο, σ. 363.

4. Στο ίδιο, σ. 378.

5. Στο ίδιο, σ. 369.

6. Στο ίδιο, σ. 377.

21

TEXT_PAGE_SHORT321
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/322.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ενεργειών στις μαθήτριες κατά τους σχολικούς περιπάτους, τις εκδρομές και τα παιχνίδια τους στην αυλή του σχολείου. Δεύτερο γιατί στο σχολείο του Δελμούζου "η προσευχή ημελείτο από σκοπού" ή είχε καταργηθεί εντελώς, γιατί συνέβαινε "άφθαστος περιφρόνησις εις τους εκπροσώπους της εκκλησίας" και "συστηματική αποστροφή προς παν ό,τι φέρει το ράσον", και βέβαια παρατηρήθηκε "αδιαφορία εις τους τύπους της θρησκείας" και έλλειψη ευλάβειας "προς το πρόσωπον του επισκόπου"1. Γενικότερα συμπέρανε ο εισαγγελέας "η όλη ενέργεια του σχολείου του Δελμούζου έτεινε να προσβάλη την δημοσίαν ηθικήν"2. Και τρίτο γιατί "μετά το κλείσιμον του σχολείου ο Δελμούζος την ημέραν της Μεγ. Παρασκευής, αυτός εν συνοδεία τεσσάρων ομοϊδεατών και ομοφρόνων του ωμίλει περί του Χριστού ότι είνε είς αγύρτης που τα κατάφερνε τόσον καλά, ώστε να προσέρχωνται [οι άνθρωποι] ωσάν τα πρόβατα να γονατίζωσι και να προσκυνώσι τα πάθη του, γεγονός το οποίον εξεγείρει την συνείδησιν παντός χριστιανού"3. Η προσωπική αυτή ενοχή του Δελμούζου, της εξύβρισης των Παθών του Χριστού, στηρίχτηκε στην κατάθεση του μάρτυρα Γ. Ζυγαλάκη, που ισχυρίστηκε ότι υπήρξε αυτήκοος μάρτυρας του επεισοδίου τη Μεγ. Παρασκευή του 1911.

Ο τρίτος των πρωτεργατών, ο Δ. Σαράτσης, θεωρήθηκε ένοχος από τον εισαγγελέα για τις ίδιες παραπάνω παραβάσεις εναντίον της θρησκείας και της ηθικής, επειδή "απετέλει τον ενωτικόν κρίκον του Εργατικού Κέντρου και του Σχολείου"4. Δέχτηκε ο εισαγγελέας ότι ο Σαράτσης "ηνείχετο χωρίς να διαμαρτύρεται όλην αυτήν την αντεθνικήν εργασίαν των ανθρώπων αυτών"5. Και ότι υπήρξε o βασικός παράγοντας της λειτουργίας τόσο του Εργατικού Κέντρου, όσο και του Α.Δ.Π. Η ενοχή του Σαράτση αποδεικνυόταν

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 380.

2. Στο ίδιο, σ. 382.

3. Στο ίδιο, σ. 387.

4. Στο ίδιο, σ., 394.

5. Στο ίδιο, σ. 396.

TEXT_PAGE_SHORT322
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/323.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

εφόσον οι ενέργειες των προσώπων, που διηύθυναν το Εργατικό Κέντρο και το Παρθεναγωγείο του Βόλου, βάδιζαν παράλληλη πορεία. Κατά την κατηγορούσα αρχή πάντα, τα κοινά σημεία της αντεθνικής και αντιθρησκευτικής δράσης των δύο ιδρυμάτων υπήρξαν: η χρησιμοποίηση της ίδιας γλώσσας (της δημοτικής), οι κοινές πεποιθήσεις ως προς την παραμέληση των θρησκευτικών καθηκόντων και την περιφρόνηση του κλήρου, η κατάργηση της προσευχής και η άρνηση της ιδέας της πατρίδας. Οι κοινοί αυτοί στόχοι και η συμμετοχή των Σαράτση και Δελμούζου στις εκδηλώσεις του Εργατικού Κέντρου έκαναν προφανή τη "συνεργεία" στις παραβάσεις, που το κατηγορητήριο απέδιδε αδιακρίτως προς τους κατηγορουμένους. Πάντως για το Σαράτση ο εισαγγελέας δέχτηκε ότι υπήρξε "συνεργεία άνευ ιδιοτελείας", πράγμα όμως που αναιρούσε η αντίληψή του πως ο Σαράτσης έπραξε όσα έπραξε, επειδή είχε πολιτικές φιλοδοξίες, και γι' αυτό προσοικειώθηκε τις εργατικές τάξεις, και επομένως η φιλοδοξία του αυτή "τον ηνάγκασε να ανεχθή όλας τας αντεθνικάς εργασίας"1,

Ο τέταρτος των πρωτεργατών, και υπεύθυνος της δραστηριότητας του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας, Ι. Ασπιώτης, για τους ίδιους ακριβώς λόγους (ομιλίες κατά της ιδέας της πατρίδας και της οικογένειας, κυκλοφορία των ίδιων βιβλίων με αντιθρησκευτικό και αναρχικό περιεχόμενο) θεωρήθηκε στον ίδιο βαθμό ένοχος· "η αυτή κατηγορία, η οποία αποδίδεται εις τον Ζάχον", αποφαίνεται ο εισαγγελέας, "αναγκαίως πρέπει να αποδοθή και εις τον Ασπιώτην"2.

Οι τρεις "ερήμην" δικαζόμενοι κατηγορούμενοι, και ιδιαίτερα ο Κόσσυβας, υπήρξαν, κατά τον εισαγγελέα, οι αυτουργοί της διάδοσης στο Βόλο των επιλήψιμων βιβλίων και του επηρεασμού των εργατών εναντίον των ιδανικών της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. Επόμενο ήταν να ζητηθεί η ενοχή τους "κατά το κατηγορητήριον". Για το Δ. Μπιτσάνη η κατηγορούσα αρχή

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 397.

2. Στο ίδιο, σ. 399.

TEXT_PAGE_SHORT323
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/324.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

δέχτηκε ότι "δεν προέκυψαν στοιχεία εκ των οποίων να θεμελιωθή ασφαλώς δικανική πεποίθησις", ενώ για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους δέχτηκε o εισαγγελέας ότι "τοιαύτη πρόθεσις εξυβρίσεως και σαρκασμού δεν προέκυψε", γιατί "δεν υπήρξαν κυρίως οι δράσται του αδικήματος, αλλά τα θύματα αυτού"1.

Όπως είναι εύλογο οι κατηγορούμενοι ανέπτυξαν στις απολογίες τους τις απόψεις τους, υπερασπίζοντας τους εαυτούς τους από τις εναντίον κατηγορίες και προβάλλοντας αντίστοιχα τα θετικά στοιχεία της προσωπικής τους ο καθένας δραστηριότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα δημοσιευμένα με τη φροντίδα τους πρακτικά της Δίκης, περιλαμβάνονται οι απολογίες των Σαράτση-Δελμούζου σ' όλη τους τη (μακρά) έκταση, ενώ σε μικρότερη του Ζάχου και σε σημαντικά λιγότερες σελίδες οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Ο ίδιος ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του ομολογεί ότι: "...ημείς και το ακροατήριον επί ώρας παρηκολουθήσαμεν την μάγον γοητείαν την οποίαν ήσκησαν εφ' ημών το ρητορικόν τάλαντον και το χάρισμα του χειρισμού της γλώσσης, προσόντα τα οποία έχουσιν εις άφθαστον όντως βαθμόν οι κατηγορούμενοι..."2.

Αντίστοιχη προσπάθεια κατέβαλαν με τις δικές τους αγορεύσεις οι τέσσερις συνήγοροι των κατηγορουμένων, έχοντας καταμερίσει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους της υπεράσπισης. Έτσι o πρώτος υπερασπιστής Τ. Πετρίδης, αφιέρωσε το λόγο του στην υπεράσπιση του Ζάχου κυρίως και δευτερευόντως των άλλων εργατών, o Ν. Γάτσος υπερασπίστηκε κυρίως τον κατηγορούμενο Σαράτση, ο Λ. Νάκος το Δελμούζο, ενώ ο Κ. Τριανταφυλλόπουλος αφιέρωσε την αγόρευσή του στην εξέταση του νομικού μέρους της υποθέσεως. Είναι φανερό πως οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έμμεσα χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες των συνηγόρων των πρωτεργατών. Στα δημοσιευμένα πρακτικά της Δίκης περιλαμβάνονται επίσης ολόκληρες οι αγορεύσεις των συνηγόρων, πλην του Γάτσου,

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 400.

2. Στο ίδιο, σ. 354.

TEXT_PAGE_SHORT324
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/325.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

του οποίου ο λόγος -όπως δηλώνεται- δημοσιεύεται σε περίληψη, επειδή είχαν χαθεί τα στενογραφημένα χειρόγραφα.

Μετά την αγόρευση και του τελευταίου συνηγόρου, το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη και εξέδωσε την παρακάτω απόφασή του, που διάβασε στο ακροατήριο o πρόεδρος του Εφετείου:

"Το Δικαστήριον σκεφθέν. Επειδή εκ της αποδεικτικής διαδικασίας και της συζητήσεως δεν προέκυψεν, ότι οι κατηγορούμενοι είτε κατά σύστασιν είτε ιδία έκαστος καθ' οιονδήποτε τρόπον εζήτησαν κατά τον εν τω κατηγορητηρίω τόπον και χρόνον να ελκύσωσι προσηλύτους εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα με τα οποία ενεργούμενα είνε ασυμβίβαστος η διατήρησις της πολιτικής τάξεως.

Επειδή εκ της αποδεικτικής διαδικασίας προέκυψεν, ότι εκ των κατηγορουμένων οι Κόσσυβας, Κατσιρέλος και Σούλιος συγκεχυμένας έχοντες κοινωνιστικάς ιδέας, ων εκ της μικρής διανοητικής αναπτύξεως αυτών και ατελεστάτης μορφώσεως δεν ηδύναντο να γνωρίζωσιν εξέφραζον ταύτας προκαλούμενοι υπό άλλων εργατών εν ιδιωτικαίς ομιλίαις κατά τρόπον ατυχή, χωρίς να υπάρχη παρ' αυτοίς η δολία προαίρεσις ήτοι η ενσυνείδητος δι' αυτών προσβολή, εις πρόσκομμα άλλων του οφειλομένου σεβασμού εις τον δημιουργόν του παντός ή ενσυνείδητος έκφρασις αρχών, δοξών ή φρονημάτων αντιτιθεμένων εν γένει εις τας βάσεις της θρησκείας και της ηθικής ή άλλως επιβλαβών εις την θρησκείαν ή τα ήθη και ένεκεν του λόγου τούτου δι' έλλειψιν του απαραιτήτου στοιχείου της δολίας προαιρέσεως, απαλλακτέοι τυγχάνουσιν.

Επειδή εκ της αυτής διαδικασίας και της συζητήσεως δεν προέκυψεν, ότι οι κατηγορούμενοι Δελμούζος, Σαράτσης και Ζάχος είτε κατά σύστασιν προς τους τρεις ανωτέρω αναφερομένους άλλους, είτε αυτοτελώς ενεργούντες εξετέλεσαν την δευτέραν εν τω κατηγορητηρίω αναφερομένην πράξιν κατά τους εν αυτώ τόπους και χρόνους· διότι ούτε αι εν τω Εργατικό Κέντρω διαλέξεις αυτών, ούτε η εν τω Παρθεναγωγείω

TEXT_PAGE_SHORT325
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/326.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

διδασκαλία των δύο πρώτων προσέκρουον εις τας βάσεις της θρησκείας ή της ηθικής ή άλλως ήσαν επιβλαβείς εις την θρησκείαν και τα ήθη ή ότι εν γένει καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον προφορικώς ή εγγράφως εξέφραζον τοιαύτας ιδέας ή άλλας προσπιπτούσας εις το άρθρον 18 του περί εξυβρίσεως νόμου, το δε μόνον διά τον πρώτον Δελμούζον προκύψαν γεγονός, ότι εν φιλικώ κύκλω την Μεγάλην Παρασκευήν εν Βόλω ηρμήνευσε ορθολογικώς την προσέλευσιν του Αποστόλου Παύλου εις την χριστιανικήν θρησκείαν, δεν αποτελεί παράβασιν ούτε του άρθρου 18 αλλ' ούτε και του άρθρου 17, όπερ απαιτεί δημοσίας ομιλίας, ελλειπούσας εν προκειμένω. Επειδή και ως προς τους λοιπούς κατηγορουμένους δεν προέκυψεν ουδεμία απόδειξις ενοχής αυτών.

Διά ταύτα

Κηρύττει αθώους πάντας τους κατηγορουμένους και επιβάλλει τα έξοδα της δίκης εις βάρος του Δημοσίου"1.

Η έκδοση της παραπάνω αθωωτικής απόφασης του Εφετείου δεν υπήρξε ομόφωνη. Μεταγενέστερη πληροφορία του εισαγγελέα της Δίκης Σ. Σωτηριάδη βεβαιώνει: "Η αθωωτική απόφασις εξεδόθη κατά πλειοψηφίαν μιας ψήφου. Εκ των εφετών ήσαν τρεις καταδικαστικοί, αλλ' απόφασις εξεδόθη αθωωτική, διότι η κατηγορία κατά την ψηφοφορίαν διηρέθη εις κεφάλαια κεχωρισμένα, έκαστον δε κεφάλαιον κατηγορίας κεχωρισμένης αποτελούμενον εξ ιδίων γεγονότων, συνεκέντρωσε δύο μόνον ψήφους καταδικαστικάς και συνεπώς ως προς έκαστον τούτων δεν υπήρχε καταδικαστική πλειοψηφία"2.

Την έκδοση της αθωωτικής απόφασης φαίνεται ότι επηρέασαν

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 502-503.

2. Από επιστολή του Σ. Σωτηριάδη προς την "Χριστιανικήν Ένωσιν Σωματείων" της 8ης Ιαν. 1925. Η επιστολή του εισαγγελέα της Δίκης αναδημοσιεύεται στο παραπάνω αναφερόμενο βιβλίο Τα πρακτικά της εν Ναυπλίω δίκης των αθέων... (βλ. εδώ, σημ. 1, σ. 317), σ. 61 κ.π.

TEXT_PAGE_SHORT326
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/327.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ορισμένοι ξένοι προς τη Δίκη παράγοντες, όπως η σύνθεση του Εφετείου Ναυπλίου και κάποιες πιέσεις πολιτικών προσώπων. Για τους δύο αυτούς παράγοντες κάνει λόγος ο εισαγγελέας Σωτηριάδης γράφοντας: "...η αθωωτική απόφασις του Εφετείου κατά την δίκην Δελμούζου οφείλεται κυρίως εις το γεγονός, ότι καθ' ον χρόνον διεξήχθη αύτη, το προσωπικόν του Εφετείου ήτο τότε ασυμπλήρωτον, μη έχον επαρκή αριθμόν εφετών, εις τρόπον ώστε το δικαστήριον να συσταθή υπό δικαστών παρεχόντων επαρκείς εγγυήσεις προς ακριβή απονομήν της δικαιοσύνης, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τότε υπηρέτουν εν Ναυπλίω πέντε μόνον εφέται, εξ ων υπήρχον τινές συμπαθώς έχοντες προς τον Δελμούζον κλπ. [...] Ο προσδιορισμός της δίκης εγένετο κατά παραγγελίαν του τότε Υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Ρακτιβάν επί κυβερνήσεως Βενιζέλου. Ως εισαγγελεύς των Εφετών υπέδειξα δι' εγγράφου μου εις τον Υπουργόν ότι το συμφέρον της Δικαιοσύνης, απήτει όπως δίκη τοσούτου κοινωνικού και πολιτειακού ενδιαφέροντος μη διεξαχθή προ της συμπληρώσεως του Εφετείου. Αλλ' ο Υπουργός, ενεργών, ως είμαι πεπεισμένος, κατ' εντολήν του Βενιζέλου, επέμεινεν εις την παραγγελίαν και ούτως η δίκη διεξήχθη με το υπάρχον προσωπικόν του δικαστηρίου..."1. Οι ισχυρισμοί του εισαγγελέα της Δίκης, που αμφισβητούν την ορθότητα της απόφασης του δικαστηρίου -πράγμα για το οποίο δε διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, κι επομένως δεν μπορούμε να κρίνουμε αν ευσταθεί- δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητοι. Σ' επιστολές του προς το Σαράτση ο Δελμούζος κάνει κάποιες νύξεις για τη συμπάθεια των εφετών. Εκείνο που είναι πιθανότερο είναι η συμπαράσταση της τότε πολιτικής ηγεσίας και άλλων πολιτικών παραγόντων προς το Δελμούζο και το Σαράτση. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι η τέτοια συμπαράσταση έφτασε στο σημείο της άμεσης παρέμβασης στην απόφαση του Εφετείου· είναι όμως σίγουρο ότι και στην περίπτωση της Δίκης του Ναυπλίου υπεισήλθαν πολιτικοί παράγοντες (και αντίστοιχες

——————————————

1. Στο ίδιο, σ. 62-63.

TEXT_PAGE_SHORT327
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/328.gif&w=600&h=915 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

επιδράσεις), όπως παρόμοιοι, παράγοντες είχαν συντελέσει, στην παραπομπή των κατηγορουμένων στο δικαστήριο, για λόγους πάντοτε πολιτικής σκοπιμότητας1.

Κατά την περίοδο της διεξαγωγής της Δίκης, πριν και μετά από την έκδοση της απόφασης, όπως και την εποχή των ανακρίσεων στο Βόλο και τη Λάρισα, είχε προκληθεί έντονο το ενδιαφέρον του κοινού. Οι ελληνικές εφημερίδες, τόσο της πρωτεύουσας, όσο και της υπόλοιπης χώρας και ιδιαίτερα του Βόλου, αντανακλώντας το δημόσιο ενδιαφέρον περιέχουν πλήθος από ειδήσεις, ανταποκρίσεις, σχόλια και συνεντεύξεις σχετικά με την υπόθεση και τη δίκη των «Αθεικων». Είναι ευνόητο ότι η σχετική αρθρογραφία, ακόμη και οι ανταποκρίσεις των εφημερίδων από το Ναύπλιο, υπήρξε ανάλογη της συμπάθειας ή της αντιπάθειας που έτρεφαν οι εκδότες των εντύπων προς τους κατηγορουμένους.

Ένα θέμα, που σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία της Δίκης και των ανακρίσεων που προηγήθηκαν, αλλά και ευρύτερα με την τεκμηρίωση των ιστορικών γεγονότων, υπήρξε η τύχη των εγγράφων της δικογραφίας. Το κιβώτιο, που περιείχε τα έγγραφα της προδικασίας και τα σχετικά με τη Δίκη, έχει χαθεί κατά μυστηριώδη τρόπο. (!) Το κιβώτιο αυτό, βάρους ενός στατήρα, δηλαδή 55 κιλών, περιείχε όλο το έντυπο υλικό, τα πρακτικά των ανακρίσεων, τα πρακτικά της Δίκης, τα έντυπα και τα βιβλία που είχαν κατασχεθεί από τους ανακριτές, καθώς και το αρχείο του Α.Δ.Π. και τα αρχεία των Εργατικών Κέντρων που επίσης είχαν περιέλθει στις αρχές. Τα έγγραφα και το άλλο υλικό της δικογραφίας συσκευάστηκαν έτσι, για να μεταφερθούν με το ταχυδρομείο από το Ναύπλιο στην Αθήνα, αμέσως μετά τη Δίκη. Τούτο συνέβη

——————————————

1. Η αναφορά γίνεται σε γεγονότα και σκέψεις, για τα οποία κάνουν λόγο οι Σαράτσης-Δελμούζος στην αλληλογραφία τους της εποχής αυτής.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το ενδιαφέρον και η χρησιμότητα που θα είχε η μελέτη της υπόθεσης των «Αθεϊκών» του Βόλου στα στενά νομικά της πλαίσια. Τούτο όμως πρέπει να γίνει από άλλον, ειδικευμένο στα νομικά πράγματα, ερευνητή.

TEXT_PAGE_SHORT328
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/329.gif&w=600&h=915 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΙΚΟΝΑ

28. «Η πόλις μας προς στιγμήν εκινδύνευσεν»

Κύριο άρθρο του Κήρυκος (Απρίλιος 1914)

TEXT_PAGE_SHORT329
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/330.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

με παραγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης, για να κατατεθούν στη Βουλή, όπως ζητήθηκε. Η εξαφάνιση του κιβωτίου έγινε από την αίθουσα των ταχυδρομείων Ναυπλίου, όπως βεβαιώνει o εισαγγελέας Σωτηριάδης, o οποίος πληροφορεί επίσης ότι διατάχτηκαν ανακρίσεις για την απώλεια, που έκανε ο ανακριτής Μεϊντάνης, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στην αλληλογραφία Σαράτση-Δελμούζου φαίνεται ότι και αυτούς εξέπληξε το γεγονός της απώλειας της δικογραφίας· εκφράζονται εκεί κάποιες υποψίες ότι πιθανός ένοχος της εξαφάνισης μπορούσε να ήταν ο πρώτος ανακριτής Γ. Τόμαν, επειδή ανάμεσα στ' άλλα περιεχόμενα του κιβωτίου υπήρχαν στοιχεία για τον τρόπο που έκανε τις ανακρίσεις και τον ενοχοποιούσαν σε πιθανή πειθαρχική δίωξη εναντίον του. Αλλά και η πιθανότητα αυτή δεν είχε συνέχεια. Το μέγεθος της σημασίας της απώλειας είναι εύλογα τεράστιο, αφού το κιβώτιο αυτό περιείχε όλα τα τεκμήρια από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας της δικαστικής δίωξης του Παρθεναγωγείου και των Εργατικών Κέντρων· η τυχόν ανακάλυψή του θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα της υπόθεσης των «αθέων» του Βόλου και θα κάλυπτε τα κενά, που μοιραία παρουσιάζει η έρευνα των στοιχείων της.

Ένα τελευταίο θέμα, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή της Δίκης, είναι η έκδοση των Πρακτικών της. Τα επίσημα πρακτικά κρατήθηκαν από το γραμματέα του Εφετείου Ναυπλίου Μουντζουρίδη και χάθηκαν μαζί με την υπόλοιπη δικογραφία. Παράλληλα όμως, με τη φροντίδα των κατηγορουμένων Δελμούζου και Σαράτση, κρατήθηκαν επίσης τα πρακτικά της Δίκης από τους στενογράφους της Βουλής Ε. Μαγιάκο και Δ. Πλαγιάννη, Τα στενογραφημένα αυτά πρακτικά εκδόθηκαν το 1915 σ' ένα τόμο 532 σελίδων από τον εκδοτικό οίκο Γ. Βασιλείου στην Αθήνα. Η έκδοση αυτή αποτελεί τη μόνη εκτενή περιγραφή της Δίκης, αν εξαιρεθούν οι δημοσιεύσεις των εφημερίδων της εποχής. To έργο κυκλοφόρησε σε 600 αντίτυπα και κόστισε 1600 δραχμές, ποσό που κατέβαλαν οι ίδιοι (Σαράτσης και Δελμούζος), και τα μισά περίπου άλλοι φίλοι τους, κυρίως μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Στη δαπάνη αυτή πρέπει να προστεθεί η αμοιβή των 

TEXT_PAGE_SHORT330
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/331.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

στενογράφων, που έφτασε τις 1100 δραχμές και που κατέβαλαν πάλι οι Σαράτσης και Δελμούζος1.

Με την έκδοση αυτή συνδέονται κάποια προβλήματα αξιοπιστίας των περιεχομένων πρακτικών. Η αμφισβήτηση δεν αναφέρεται στο σύνολο των περιεχομένων, ούτε ελέγχει την ειλικρίνεια των κατηγορουμένων, που θέλησαν με την έκδοση των πρακτικών να δικαιώσουν το έργο τους. Υπάρχουν όμως σαφέστατες ενδείξεις στην αλληλογραφία των πρωταγωνιστών ότι τα περιεχόμενα του τόμου πήραν την έκταση και τη μορφή, που οι ίδιοι ενέκριναν. Όπως παραπάνω σημειώσαμε, τη φροντίδα της στενογράφησης των πρακτικών της Δίκης και τη δαπάνη της έκδοσής τους είχαν αναλάβει οι Σαράτσης και Δελμούζος. Οι ίδιοι πραγματοποίησαν τις διορθώσεις των τυπογραφικών δοκιμίων και καθόρισαν την έκταση των περιεχομένων. Έτσι παρατηρείται εμφανής ανισομέρεια στις διάφορες καταθέσεις των μαρτύρων, καθώς και στο κείμενο των απολογιών των ίδιων και των αγορεύσεων των συνηγόρων τους. Λ.χ., οι απολογίες των δύο πιάνουν 67 από σύνολο 88 σελίδων, που περιέχουν τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων· άρα σαφώς έγινε σύμπτυξη των απολογιών των υπολοίπων. Η παράλληλα μεγάλη έκταση και η ανάλογη έμφαση στα κείμενα των αγορεύσεων των συνηγόρων τους έχει την εξήγησή της. Τόσο ο Νάκος όσο και ο Τριανταφυλλόπουλος επιμελήθηκαν ή επεξεργάστηκαν τα κείμενα των λόγων τους, και γενικότερα τη νομική διαμόρφωση των κειμένων του τόμου. Σημειώθηκαν ακόμη -πάντα σύμφωνα με πληροφορίες των Δελμούζου-Σαράτση- επεμβάσεις και διορθώσεις ή και συμπληρώσεις των

——————————————

1. Οι πληροφορίες στον τ. Β'. Πάντως τα συνολικά έξοδα, που έκαναν οι Σαράτσης-Δελμούζος για τις ανάγκες της Δίκης, έφτασαν τις 20.000 δρχ. (ποσό σημαντικό για την εποχή). Οι πληροφορίες προέρχονται πάλι από την αλληλογραφία των δύο ανδρών, και ειδικότερα από ένα ιδιόγραφο 8σέλιδο σημείωμα του Σαράτση, που συνόδευε την επιστολή του της 15ης-5-1914. Οπωσδήποτε η Δίκη αποδείχτηκε μια πολυέξοδη υπόθεση, σε σημείο που ο Δελμούζος να γράψει για... "ζεμάτισμα" και "Κινδυνεύω να πάω στο φτωχοκομείο" !

TEXT_PAGE_SHORT331
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/332.gif&w=600&h=912 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΕΙΚΟΝΑ

29. Κατηγορούμενοι και συνήγοροι στη Δίκη του Ναυπλίου

στενογραφημένων πρακτικών σε καταθέσεις μερικών μαρτύρων και σε παρεμβάσεις των δικαστών, των συνηγόρων και των ίδιων των κατηγορουμένων, κατά τη διεξαγωγή της Δίκης. Οι επεμβάσεις αυτές καθόρισαν την τελική μορφή των δημοσιευμένων πρακτικών, χωρίς πάντως να δικαιολογείται καμία υποψία πλαστότητας των πρακτικών1.

Τον τόμο με τα πρακτικά της Δίκης συμπληρώνει η δημοσίευση, σε παράρτημα, των εγγράφων που αφορούσαν τη δίωξη του εφέτη Αμπελά, επιλογή από την αρθρογραφία των εφημερίδων, αποσπάσματα από βιβλία της Π. Δέλτα, που θεωρήθηκαν αντεθνικού περιεχομένου, πίνακες και σημειώσεις και το κείμενο του βουλεύματος του 1915, που αποτέλεσε την αυλαία στην όλη υπόθεση.

——————————————

1. Πβ. εδώ, τ. Β'.

TEXT_PAGE_SHORT332
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/333.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Η εξαφάνιση των στοιχείων της δικογραφίας είχε και μία πρόσθετη συνέπεια για το αντικείμενο της δικαστικής συνέχειας της υπόθεσης των "Αθεϊκών": παρέμεινε εκκρεμής η εκδίκαση από το Πλημμελειοδικείο Βόλου των υπόλοιπων κατηγοριών, που βάρυναν τους μη παραπεμφθέντες στο Εφετείο Ναυπλίου κατηγορουμένους, που αφορούσαν δηλ. τις παραβάσεις της απεργίας, της εξύβρισης του επισκόπου κλπ. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών έγινε από τον εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Βόλου, στις αρχές του 1915, νέος κύκλος ανακρίσεων για τα ίδια θέματα, με αποτέλεσμα την έκδοση νέου (του τελευταίου) βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου που απάλλαξε οριστικά πλέον τους κατηγορουμένους από κάθε ευθύνη1.

——————————————

1. Βούλευμα αρ. 206/24.3.1915 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου.

TEXT_PAGE_SHORT333
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/334.gif&w=600&h=915 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

TEXT_PAGE_SHORT334
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/335.gif&w=600&h=915 20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ «ΑΘΕΪΚΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης η δράση συγκεκριμένων προσώπων καθώς και ορισμένα γεγονότα χαρακτηρίστηκαν ως σταθμοί. Ένα απ' αυτά, το πιο σημαντικό ίσως για την εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων της γυναικείας τουλάχιστον εκπαίδευσης στη χώρα μας, στάθηκε η λειτουργία στο Βόλο του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου. Η διεξοδική, κατά το δυνατό, παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν τη σύντομη λειτουργία αυτού του Σχολείου, νομίζω ότι έδειξε το σημαντικό για την εποχή του έργο, που επιτέλεσε το Σχολείο του Βόλου. Πιστεύω ότι το βολιώτικο εκπαιδευτικό πείραμα, μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα στις αρχές του 20ού αιώνα, συνέβαλε θετικά στην ικανοποίηση του αιτήματος προς μεταρρύθμιση των σχολικών πραγμάτων και μάλιστα της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Αυτούς τους ισχυρισμούς θα προσπαθήσω να υποστηρίξω στο επιλογικό τούτο μέρος της μελέτης μου, εξάγοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ωστόσο, το ζήτημα της εξαφάνισης των Αρχείων του Σχολείου και του Εργατικού Κέντρου Βόλου, καθώς και των επίσημων πρακτικών της Δίκης του Ναυπλίου, μπορεί να δημιουργήσει αμφισβητήσεις για τη γνησιότητα της ερμηνείας των καταστάσεων που εμφανίστηκαν στο Βόλο.

TEXT_PAGE_SHORT335
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/336.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Α. ΤΟ Α.Δ.Π. ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα συμβαίνει ένα πλήθος από ανακατατάξεις σε κάθε τομέα. Μερικά από τα κοινωνικοπολιτικά αιτήματα αποκρυσταλλώνονται, ενώ μια σειρά άλλων περιμένουν τη λύση τους. Στους Έλληνες είναι διάχυτος ο προβληματισμός, καθώς επιδιώκεται να αναδιοργανωθεί η κρατική μηχανή και σημειώνεται κάποια ανάκαμψη της οικονομίας. Η εκβιομηχάνιση αρχίζει να υλοποιείται και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αρχίζει και δίνει τα πρώτα του αποτελέσματα.

Την ίδια εποχή παραμένουν σε εκκρεμότητα τα εθνικά ζητήματα (Κρήτη, Μακεδονία κλπ.) και σε στασιμότητα οι πολιτικές εξελίξεις· η χώρα ζει τα αποτελέσματα της τρικουπικής περιόδου. Εν τω μεταξύ αρχίζουν να διαφαίνονται στον ορίζοντα -πολιτικό και κοινωνικό- τα σημάδια σημαντικών εξελίξεων, εμπνευσμένα από δυτικά πρότυπα. Στο εσωτερικό η μεγαλοαστική τάξη και οι γαιοκτήμονες, που ακόμη κρατούν τα νήματα της πολιτικής και οικονομικής ζωής, δέχονται κάποιους κλονισμούς, καθώς η μεσοαστική τάξη αναπτύσσεται και αποκτά σιγά-σιγά τον πρώτο ρόλο στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η εργατική και η αγροτική τάξη, τάξεις που ως τότε παρέμεναν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αρχίζουν να αφυπνίζονται. Οι έως τότε διεκδικήσεις, που κυρίως υπήρξαν ξεσπάσματα απελπισίας κι όχι ταξική συνειδητοποίηση, αποκτούν σχηματική οργάνωση. Την καθοδήγηση τους αναλαμβάνουν οι διανοούμενοι αστοί, στις πρωτοβουλίες των οποίων οφείλονται οι συσπειρώσεις και η διατύπωση των αιτημάτων. Την ίδια στιγμή στο ιδεολογικό κατεστημένο εμφιλοχωρούν οι σοσιαλιστικές ιδέες, που απευθύνονται στις λαϊκές τάξεις, αλλά εκφράζονται και εκπροσωπούνται από μια μερίδα των διανοουμένων. Το εργατικό κίνημα ασφαλώς διανύει τη νηπιακή του ηλικία, ενώ το αγροτικό ζήτημα αναζητεί την πορεία προς τη λύση του. Είναι η εποχή που προετοιμάζεται η πολιτική κατίσχυση της αστικής τάξης και η έκφραση του ανανεωτικού πνεύματος στο πρόσωπο του Βενιζέλου.

TEXT_PAGE_SHORT336
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/337.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

Εξάλλου, στα πολιτισμικά πράγματα συντηρείται η σύγχυση, που δημιουργεί η διάσταση μεταξύ παραδοσιακών και νεοτεριστών, όχι πάντως χωρίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Επίκεντρο της αντιδικίας παραμένει το γλωσσικό ζήτημα. Δεν έχει καταλαγιάσει ακόμη o απόηχος της δημοτικιστικής έξαρσης του τέλους του περασμένου αιώνα. Οι δύο κόσμοι συχνά συγκρούονται: η περίπτωση των «Ευαγγελιακών» και των «Ορεστειακών», αν και ακραία, δείχνει καθαρά το μέγεθος της διάστασης. Παράλληλα η έντεχνα καλλιεργούμενη γλωσσική «μυθολογία» τοποθετεί τους δημοτικιστές στο περιθώριο της κοινωνίας και τους αναγκάζει διαρκώς να αμύνονται απέναντι στις υπερβολές των καθαρολόγων και να εξαντλούν τη δυναμικότητά τους με πράξεις και κείμενα όχι σπάνια απολογητικού χαρακτήρα, ενώ στερούνται τη δυνατότητα να συσπειρωθούν και να διεκδικήσουν αντίστοιχα ή να επιβάλλουν τις απόψεις τους1.

Οι δημοτικιστές, κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, επιζητούν να αναπροσανατολίσουν τους στόχους τους. Συγκεκριμένα ένα τμήμα, όχι το λιγότερο ανήσυχο, όσων παραδέχονται την ανάγκη της γλωσσικής αλλαγής, εγκαταλείπουν τη μαχητικότητα της πρώτης γενιάς και προσανατολίζονται προς τις νέες διαστάσεις του αγώνα, που παρέχει το πολιτισμικό και πολιτικό κλίμα των αρχών του αιώνα· θα φιλελευθεροποιηθούν δηλαδή και θα επιζητήσουν την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας πρώτα στην εκπαίδευση. Η μερίδα αυτή των δημοτικιστών θα συμβιβαστεί με την πραγματικότητα των καιρών και θα επανιεραρχήσει τους στόχους του κινήματος2. Βεβαίως, οι επιδράσεις από τον πνευματικό περίγυρο θα παραμείνουν πολλές· δημοτικιστές είναι οι 

——————————————

1. Πβ. Ε. Μοσχονά, «Ένας αιώνας Δημοτικισμού», ό.π., σ. κη'-μδ΄· Α. Φραγκουδάκη, Ο εκπαιδευτικός Δημοτικισμός..., ό.π., σ. 67-97· Μ. Τριανταφυλλίδη, Νεοελληνική γραμματική - Ιστορική εισαγωγή, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 117-124 και 497-516.

2. Πβ. ενδεικτικά, Ν. Τερζή, Η παιδαγωγική τον Αλέξανδρου Δελμούζου, ό.π., σ. 4-11.

22

TEXT_PAGE_SHORT337
http://www.iaen.gr/includes/resources/auto-thumbnails.php?img=/home/www.iaen.gr/uploads/book_files/34/gif/338.gif&w=600&h=91520 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

διανοούμενοι και λογοτέχνες της νεότερης γενιάς, που εξακολουθούν να επηρεάζονται —όπως και οι εναπομείναντες καθαρολόγοι— από τις «νιτσεϊκές» ιδέες, περισσότεροι από τις «εθνικιστικές» διακηρύξεις και μερικοί από το ξενόφερτο σοσιαλισμό. Κάποια στιγμή όμως φαίνεται πως ο «Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός» μπορεί να τους ενώσει· γιατί τότε καθαρότερα παρά ποτέ οι δημοτικιστές αποκτούν συνείδηση της ιδεολογίας τους. Προς την κατεύθυνση αυτή ο «Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός » φάνηκε ότι αποτελεί τη νέα φάση του κινήματος και ταυτόχρονα απέδειξε την πολιτική διάσταση του προβλήματος. Αν και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις σημαντικές διαφορές των εκπροσώπων του δημοτικισμού σ' αυτή τη φάση της ιστορίας του, τα γεγονότα πείθουν πως αυτή την εποχή οι δημοτικιστές αποτελούν την προοδευτική μερίδα, κι επομένως τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, των διανοουμένων του τόπου. Στο μεταίχμιο των δύο πρώτων δεκαετιών του αιώνα διαφαίνεται ότι οι επιδιώξεις των δημοτικιστών συμπορεύονται με τις αστικές διεκδικήσεις. Χωρίς να λείπουν οι εξαιρέσεις ατόμων ή ομάδων, πολύ γρήγορα θα φανεί ότι ο δημοτικισμός γίνεται το κίνημα, που κατά τεκμήριο εκφράζει την αστική γλωσσική πολιτική. Η γλωσσική μεταρρύθμιση, πάγιο αίτημα των δημοτικιστών, αυτή την εποχή γίνεται απαίτηση ν' αλλάξει η γλώσσα του σχολείου, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί η παιδεία του έθνους. Πριν λήξει η πρώτη δεκαετία του αιώνα, το γλωσσικό πρόβλημα, από φιλολογικό, αποκτά διαστάσεις πολιτικές. Οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι βλέπουν τη γλωσσική μεταρρύθμιση ως προϋπόθεση για την κοινωνική και πολιτική ανόρθωση. Επομένως ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού σχολείου δε μένει μόνο αίτημα των οπαδών του «Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού», αλλά αποκτά μια καθολικότητα που συνυφαίνεται με την ανάγκη οικονομικής προόδου και πολιτικής καταξίωσης της νέας τάξης πραγμάτων.

Οι συλλογισμοί αυτοί εξηγούν, κατά ένα μέρος και την αντίδραση των παραδοσιακών. Η γλωσσική σύγκρουση είναι μοιραία το αποτέλεσμα της αντίθεσης μεταξύ όσων εκφράζουν τις παλαιές

TEXT_PAGE_SHORT338
  TEXT_SEARCH_FORM
  TEXT_SEARCH_IN_BOOK
  TEXT_SEARCH_RESULTS
   TEXT_BOOK_LIST
    20 Α. Χαρίτος, Παρθεναγωγείο Βόλου

    εις τον κόσμον, ότι ή πατρίς είναι πόρνη και στρίγγλα μητριά"1. Οι παραπάνω, κατά το κατηγορητήριο, αποδιδόμενες πράξεις αποτελούσαν παραβάσεις των άρθρων 14 και 18 του "περί εξυβρίσεων εν γένει και περί Τύπου" Νόμου, και μπορούμε ήδη να παρατηρήσουμε (παρά τη λαβυρινθώδη νομική φρασεολογία) πόσο απέχει η υφή των αποδιδομένων παραβάσεων συλλήβδην προς όλους τους κατηγορουμένους έναντι των παραβάσεων, που περιείχε το αρχικό κατηγορητήριο που διατυπώθηκε από τους ανακριτές. Είναι ουσιαστικό να εννοήσουμε ότι η παραπομπή των κατηγορουμένων (και ιδιαίτερα των δύο υπευθύνων της λειτουργίας του Α.Δ.Π. έγινε για μέρος μόνο των αποδιδομένων κατηγοριών, και πάντως όχι για, τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων κατηγορήθηκε η διδασκαλία και η συμπεριφορά των δημιουργών του Παρθεναγωγείου. Η παρατήρησή μας αφορά μόνο το τυπικό μέρος των συνθηκών της Δίκης, γιατί ουσιαστικά στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επί δώδεκα συνεδριάσεις του Εφετείου ακούστηκαν, συζητήθηκαν και εξετάστηκαν όλες σχεδόν οι λεπτομέρειες της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής στο Α.Δ.Π. και των δραστηριοτήτων του Εργατικού Κέντρου.

    Από πολύ νωρίς, κατά τη διαδικασία, από τον ίδιο τον εισαγγελέα εγκαταλείφθηκε η περίπτωση ισχύος του άρθρου 14 του νόμου στις πράξεις των κατηγορουμένων, επειδή δέχτηκε ότι: "δεν χωρεί η διάταξις, διότι η διάταξις απαιτεί προσηλυτισμόν εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα, θρησκευτικόν δε δόγμα είνε εκείνο το οποίον προϋποθέτει πάντοτε την ύπαρξιν του Θεού. Η αθεΐα δεν είνε θρησκευτικόν δόγμα, περί ου ομιλεί το άρθρον 14..."2. Απέμεινε επομένως να εξεταστεί αν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι

    ——————————————

    1. Βλ. Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 2-3. (Πβ. το διατυπωθέν κατηγορητήριο τ. Β', σ. 345). Ας σημειωθεί ότι ορισμένες φράσεις του κατηγορητηρίου λαμβάνονται αυτολεξεί από τα υπόδικα βιβλία (λ.χ. από το Κάτω τα είδωλα του Γ. Τελεμίτη, σ. 9, 18, 19, 23, κ.ά.).

    2. Όλα τα παραθέματα από τις παρεκβάσεις και την αγόρευση του εισαγγελέα Σωτηριάδη από το: Η Δίκη του Ναυπλίου, ό.π., σ. 350 κ.π.